Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INERNETOWEGO MAVITA.INFO

Regulamin Sklepu internetowego www.mavita.info/sklep

Regulamin sklepu internetowego Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha-Sala ul. Grodzisko 3a/5, 35-060 Rzeszów, NIP 8652488173

Data publikacji regulaminu: 25.10.2021

1. Wstęp

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://www.mavita.info/sklep realizuje Magdalena Socha-Sala prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha Sala  ul. Grodzisko 3a lok. 5  35060 Rzeszów, woj. podkarpackie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 8652488173.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail m.socha-sala@mavita.info

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mavita.info/sklep

Sprzedawca – Magdalena Socha -Sala, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha Sala  ul. Grodzisko 3a/5  35-060 Rzeszów, woj. Podkarpackie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) posługujący się numerem NIP 8652488173.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

3. Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.

Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą tym samym określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

– standardowa przeglądarka internetowa.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

4. Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

– wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie z pozycji koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do koszyka”

– podać dane Kupującego: imię, nazwisko oraz adres

– podać adres email, na który odbędzie się wysyłka Produktu

– wybrać sposób płatności za zamówienie

– zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia

– Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,

– wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, ale zamówienie nie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,

– następnie kliknąć w przycisk „Akceptuję i płacę”.

– po kliknięciu w przycisk „Akceptuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą.

-po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma zakupiony przez siebie produkt na wskazany adres email

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

5. Formy dostawy i płatności

Przelew gotówkowy – Przelew on-line z banku internetowego na numer konta Sprzedawcy: 25 1470 0002 2603 2613 1000 0001

Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez kupującego Produktu.

Poprzez skuteczne dokonanie płatności uważa się zaksięgowanie środków na koncie Bankowym Sprzedawcy za wybrany przez kupującego produkt.

Zakupione produkty mają charakter praw autorskich i nie podlegają tradycyjnej dostawie. Wysyłka ma charakter elektroniczny (za pośrednictwem podanego przez Kupującego adresu email).

6. Realizacja zamówienia

Realizacja zamówień polega na przesłaniu Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail.

Produkt zostaje wysłany do Kupującego na wskazany adres e-mail, dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.

Brak uiszczenia opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od umowy.

7. Prawa autorskie

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów,

udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem, psychiatrą, psychologiem lub psychoterapeutą.

publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

  1. Odstąpienie od umowy
  2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
  3. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, rezygnacji z zamówienia lub wymiany produktu na inny po dokonaniu płatności za produkt.
  4. Klient przed zakupem produktu powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format w jakim jest on zapisany.
  5. W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych, po upływie 14 dni od zawarcia umowy Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
  6. Odpowiedzialność za wady

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: m.socha-sala@mavita.info, oraz powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające jego identyfikację. Wiadomość elektroniczna powinna być zatytułowana słowem: Reklamacja.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

  1. Wszelakie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na miejsce siedziby sprzedającego.
  2. Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.