Regulamin konkursu „6 -ste urodziny Mavity”

§ 1 Informacje podstawowe

 1. Organizatorem Konkursu “ 6 -ste urodziny Mavity” (zwanego dalej Konkursem) jest firma Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha- Sala, 35-060 Rzeszów przy ul. Grodzisko 3a lok.5, woj. podkarpackie, NIP8652488173, Regon: 362615758
 2. Celem Konkursu jest promocja usług, misji oraz wartości firmy Poradni Dietetycznej Mavita zwanej dalej poradnia „Mavita”
 3. Fundatorem nagrody w konkursie jest firma Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha- Sala
 4. Konkurs trwa od 13.10.2021 do 17.10.2021, do godz. 23:59.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna zarejestrowana przez Organizatora w okresie trwania Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”. Konkurs kierowany jest tylko do pełnoletnich osób. Uczestnik musi koniecznie posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook, tzw. profil.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski.
 3. Uczestnicy biorą udział w Konkursie za pośrednictwem strony poradni „Mavita” na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/www.mavita.info/(„Strona”) zgodnie z zasadami umieszczonymi w poście konkursowym opublikowanym dnia 13.10.2021.
 4. Organizator w terminie 48 godzin od zgłoszenia udziału Uczestnika może usunąć zgłoszenie bez konieczności informowania o przyczynach odmowy, w szczególności w przypadku, gdy zgłoszenie lub nazwa profilu Uczestnika w serwisie społecznościowym Facebook będą naruszały prawa osób trzecich, zawierały treści sprzeczne z prawem lub regulaminem Konkursu bądź regulaminem serwisu społecznościowego Facebook, a także będą zawierały obraźliwe, wulgarne, powszechnie niedopuszczalne treści lub obrazy.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich zgłoszeń na Stronie Konkursu (w tym na wykorzystanie autorskich komentarzy przez poradnię „Mavita” i udostępnienie ich na całym obszarze działania firmy, w tym na oficjalnej stronie w serwisie społecznościowym Facebook) i w przypadku wygranej na rozpowszechnienie na dowolnych polach eksploatacji przez Organizatora.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami poradni „Mavita”, jak również osoby z ich najbliższej rodziny, tj. dziadkowie, rodzice, bracia i siostry oraz dzieci.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik, w drodze odrębnej akceptacji treści regulaminu, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Konkurs kierowany jest do wszystkich pełnoletnich osób
 2. Konkurs odbywa się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/www.mavita.info/
 3. Uczestnik konkursu jako zadanie konkursowe wysyła w wiadomości prywatnej do fanpage’a poradni „Mavita” 2-3 zdania o swoich wymarzonych urodzinach, prezentach urodzinowych lub najlepszych urodzinach jakie miał.Zakazane jest umieszczanie treści autorstwa osób trzecich.
 4. Zadania konkursowe: polubienie strony poradni „Mavita” na Facebooku oraz posta konkursowego.
 5. Uczestnik może zgłosić swój udział w konkursie tylko raz.
 6. Niedozwolone jest wysyłanie zgłoszeń z kilku kont na Facebooku. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przedstawienie skanu dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji zgodności danych, a w przypadku nieprzedstawienia skanu –do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu.
 7. W konkursie zostanie wyłoniony tylko jeden zwycięzca.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od niego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady porządku publicznego.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zgłoszeniach, w szczególności w przypadku gdy treści te powodować będą roszczenia osób trzecich z uwagi na naruszenie ich dóbr i praw. W takich przypadkach odpowiedzialność spoczywać będzie w całości wyłącznie na Uczestnikach będących autorami danych zgłoszeń.

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest bon „Zrzucam kilogramy”– obejmujący:  pierwszą wizytę, trwającą ok. 60 minut, na której dietetyk zbierze wywiad żywieniowy, zdrowotny, dokona analizy składu ciała, indywidualną 14 dniową dietę redukcyjną (czas przygotowania będzie uzgodniony na pierwszym spotkaniu), upominek firmowy oraz wizytę kontrolną trwającą 30 minut.
 2. Uczestnikom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Ważność bonu wynosi 2 miesiące licząc od dnia jego odebrania lub przekazania upoważnionej do tego osobie.
 3. Bon można odebrać wyłącznie osobiście w Poradni Dietetycznej Mavita Magdalena Socha -Sala, ul. Grodzisko 3a lok. 5, 35-060 Rzeszów.
 4. Zwycięzcą zostaje osoba, która umieściła najbardziej oryginalny opis.
 5. Wybór odbędzie się po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.
 6. Do głosowania powołane zostanie jednoosobowe Jury Magdalena Socha-Sala właścicielka poradni „Mavita”. 
 7. Przedmiotem oceny Jury będzie wysłana wiadomość do fanpage’a strony poradni Mavita przez Uczestnika.
 8. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się w ciągu do 5 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez Organizatora na Stronie https://www.facebook.com/www.mavita.info/ wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko zwycięzcy, którym posłużyli się w trakcie umieszczania komentarza konkursowego.
 10.  W celu otrzymania nagrody, nagrodzeni Uczestnicy Konkursu powinni skontaktować się z organizatorem w wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a.  W ramach prowadzonej konwersacji Uczestnicy powinni: wyrazić zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz informacji o wygranej na fanpage’u Organizatora.
 11. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku nagradzania w żadnej formie autorów, którzy nie zostali wybrani przez Jury, mimo że byli Uczestnikami Konkursu.
 12. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające udostępnienie Nagrody, Nagroda nie jest wydawana.
 13. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu, a ujawnienie tego faktu nastąpiło po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
 14.  Fundatorem nagrody i podmiotem odpowiedzialnym za jej udostępnienie jest firma Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha -Sala.

§ 5 Odpowiedzialność

1.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Organizator może zmienić niniejszy regulamin w zakresie nie naruszającym praw Uczestników Konkursu w przypadku nadzwyczajnych okoliczności.

4. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu, ani nakładać nowych obowiązków sprzecznych z celem Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających udostępnienie przez sponsora nagrody.

§ 6 Dane osobowe

 1. W związku z udziałem w Konkursie uczestnik podaje następujące dane osobowe: nazwa profilu. Dostęp do innych danych Uczestnika jest powiązany z ustawieniami prywatności w Profilu i nie jest związany z uczestnictwem w Konkursie.
 2.  Przetwarzane mogą być również dane podane przez Zwycięzców opisane w § 3 niniejszego regulaminu. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Zwycięzcy Konkursu przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest firma Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha- Sala, 35-060 Rzeszów przy ul. Grodzisko 3a lok.5, woj. podkarpackie, NIP8652488173, Regon: 362615758
 3. Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i wydania nagrody.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne w przypadku wzięcia udziału w konkursie lub odebraniu nagrody.
 5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych, którym jest Organizator Konkursu, nie dłużej niż jest to wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 6. Podstawą prawną w tym zakresie jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO”). Publikacja danych zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody Organizator będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora –art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora (w przypadku ew. roszczeń) oraz usługi księgowe.
 8. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także usunięcia. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Poradnia Dietetyczna Mavita Magdalena Socha- Sala, 35-060 Rzeszów przy ul. Grodzisko 3a lok.5, woj. podkarpackie, NIP8652488173, Regon: 362615758

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Pełna treść regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie organizowanego Konkursu, a także w siedzibie Organizatora Konkursu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2021.